Етика християнства

курсовая работа

Висновок

Релігія та мораль - це дуже давні й надзвичайно усталені форми людської духовності. Вони існують протягом усієї історії цивілізації.

Від стародавніх міфів до сучасних наукових теорій веде своє існування традиція, що доводить космічне походження людини, цивілізації, культури, моралі. Релігійна свідомість з давніх давен давала можливість людині відчувати космічні витоки її земного буття. Людина одвічно почувалася дитиною не лише Землі, але й Космосу.

Центральною персоною в таких світових релігіях, як християнство, іудаїзм, іслам, є Бог. Його імям зветься найвища сила, з точки зору віруючих, що володіє світом і спостерігає за всесвітнім, соціальним і моральним порядком. Бог для них - всесильний і благий володар. Він стримує світ і соціум від тотального руйнування та загибелі за посередництвом таємних і очевидних, зовнішніх і внутрішніх впливів.

Нормативна структура релігійної свідомості визначається характером і змістом норм, з яких вона складається. Ці норми мають такі ознаки:

виходять з вищого, абсолютного релігійного авторитету, яким є Бог;

мають характер абсолютних, безапеляційних вимог та заборон;

диктують певний внутрішній стан душі (віру), а також відповідну зовнішню поведінку;

поширюються тільки на тих, хто сповідує цю віру;

мають передумовою “страх Божий” у віруючого, якщо він не виконує її, а також “суд Божий” як кару за їх порушення.

На різних етапах історичного розвитку світової цивілізації релігійні норми мали велике значення для духовного, морального розвитку людського роду. І досі їх роль у цьому процесі є дуже значною

Список використаної літератури.

Валеев Д.Ж. Этика: Учебное пособие для высших учебных заведений / Изд-е Башккирск. ун-та. - Уфа, 2000. - 176 с.

Валеев Д.Ж. Происхождение морали. Саратов: изд. Саратовского ун-та, 1981. - 168 с.

Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. - М.: Гардарика, 1998 - 472 с.

Евангелие от Матфея, 5-7.

Мень А. Сын человеческий. М., 1989.

Етика: Навч.посіб / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.; За ред. Проф. В.О. Лозового. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 224 с.

Делись добром ;)