Значення релігійного чинника в політиці

реферат

3. Вплив релігійного фактору на політику України

З моменту здобуття Україною незалежностi релiгiя почала вiдiгравати значну роль у життi нашого суспiльства та держави. Великого значення у духовному житті України набуває релiгiя як форма суспiльної свiдомостi та важливий iнститут громадянського суспiльства. Безумовно, Церква не є полiтичним iнститутом, але, як свiдчать iсторичний досвiд i сучаснiсть, справляє вiдчутний вплив на полiтичне життя суспiльства.

Виділяють деякі основнi напрямки впливу релiгiї на полiтику в Україні. По-перше, вплив релiгiї як певної iдеологiчної системи, яка активно втручається в полiтичне життя шляхом впливу на полiтичнi погляди вiруючих. Таке втручання може мати рiзний полiтичний характер, усе залежить вiд позицiй, симпатiй чи антипатiй дiячiв церкви, вiд соцiально-полiтичної обстановки. По-друге, самi полiтичнi дiячi використовують релiгiю, її органiзацiї у своїх власних цiлях, для того, щоб надати масовим соцiально-полiтичним рухам вiдповiдного характеру (тут можуть використовуватися рiзнi засоби, як матерiальнi, так й iдеологiчнi). І по-третє, у силу конкретних роздумiв, вiруючi беруть участь у масових соцiальних рухах і звертаються до релiгiї для iдеологiчного оформлення своїх iнтересiв.

В українському суспiльствi взаємовiдносини релiгiйних i полiтичних iнститутiв розглядаються в двох аспектах:

§ виконання релiгiєю функцiй обґрунтування й пiдтримки цiнностей даного суспiльства. Цi цiнностi також втягнутi у полiтичну дiяльнiсть і справляють вплив на ставлення до закону та влади, і виявляються в пiдтримцi чи протидiї їм;

§ спiввiднесення релiгiї з полiтикою як iнституцiї, що представляє iнтереси тих чи iнших соцiальних груп, якi повязанi з посиленням їх впливу. Релiгiйнi органiзацiї на рiзних рiвнях, включаючи iнституцiональний, беруть участь у полiтицi через активну iдеологiчну дiяльнiсть.

Широко відомо, що у критичних ситуацiях, коли людина не в змозi вирiшити проблему самостiйно, вона часто шукає інші шляхи вирiшення питання. Одним iз таких шляхiв є релiгiя, як специфiчний засiб вiдображення дiйсностi за допомогою рiзних iдей, поглядiв, уявлень. Щодо цього питання проводить безліч опитувань, які виявили, що кiлькiсть переконаних в тому, що Церква може позитивно вплинути на суспiльство, у кiлька разiв перевищує кiлькiсть тих, хто вважає, що вона може бути корисною для їхнiх родин i для них особисто. Тобто, релiгiя перетворилася на засiб полiтичної й етнiчної мобiлiзацiї рiзних соцiальних верств населення [2].

Церква вже кiлька рокiв залишається лiдером у рейтингу народної довiри. Практично в кожному дослiдженнi кiлькiсть тих, хто довiряє Церквi, складає не менше 50 %. А якщо додати до цього категорiю осiб, що "скорiше довiряють, нiж не довiряють", то рiвень довiри досягне 75 - 80 % [1]. Суспiльна думка вбачає в Церквi соцiальну iнституцiю, що не несе вiдповiдальностi за дiяльнiсть держави і тому здатна розвязати тi численні проблеми, що не пiд силу полiтичним режимам [7].

Таким чином, релiгiя на сучасному етапi користується великою популярнiстю в українському суспiльствi. Це у свою чергу сприяло тому, що релiгiя перетворилася на обєкт впливу полiтики, яка використовує її у власних цiлях.

Делись добром ;)