Індуїзм шлях від становлення до світової релігії

реферат

1. Індуїзм як система світосприйняття.

Для європейців, чиє світобачення сформовано християн-ством та атеїзмом, індуїзм здається надто складним для сприйняття, і тим паче для розуміння, явищем. Поняття «релігія» в європейському сенсі підходить індуїзму лише частково: його можна застосовувати тільки до культово-обрядового аспекту. Інколи індуїзм називають «способом життя», але й це надто вузьке і поверхове визначення. Ско-ріше всього -- це складна система світосприйняття.

Ця система вклю-чає в себе і філософський, і релігійний, і соціальний компо-ненти, що тісно переплетені між собою.

Індуїзм -- поширена в сучасній Індії релігія, в основі віровчення якої лежать релігійно-філософські ідеї брахманізму та ведичні традиції.

Щоб зрозуміти індуїзм, надзвичайно важливо мати на увазі, що для індуса не лише не існує у світі іншої релігії, крім індуїзму, а й взагалі немає нічого, що б не було охоп-леним релігією. Немає поділу на світи матеріальний і ду-ховний. Немає нічого такого, що можна було б назвати мирським, світським, немає нічого, крім релігії, поза релі-гією, без релігії. Чи не тому й немає в індуїзмі спеціально-го слова (і навіть поняття), яке б відповідало європейсько-му розумінню релігії.

Релігія для індуса -- це відчуття себе частиною Кос-мосу, слідування його вселенським законам. Релігія -- це життя, а життя -- це релігія. Нічого подібного в христи-янстві не існує. Віровченню індуїзму не притаманна воро-жнеча до іновіря, тому відсутнє й поняття єресі. Немає тут і прозелітизму -- бажання залучити до своєї віри, а від-так -- і місіонерства (діяльності, спрямованої на навер-нення до свого вчення іновірців), адже двері до індуїзму щільно зачинено. Індуїстом не можна стати за власним бажанням або внаслідок збігу обставин -- індуїстом мо-жна лише народитися. Звичайно, в повсякденному житті все відбувається не зовсім так. І в минулому, коли інду-їзм поширювався на території теперішньої Індії, і в наш час певне включення до спільноти його прибічників має місце, здебільшого на двох рівнях: або до варни кшатріїв (воїнів), або до недоторканних (паріїв).

В індуїзмі немає молитов, проповідей, сповідей, таїнств у їх християнському розуміні. Людина розглядається у нерозривному звязку з усією, живою і неживою, приро-дою. При цьому в рамках теорії переселення душ допус- каються варіанти посмертного втілення в нелюдському тілі. Немає поняття вродженої гріховності людини. І людина, і природа виступають як форми вияву божественного.

Загалом індуїзм важко стисло описати: він увібрав у себе величезну кількість різноманітних звичаїв і вчень, та й сам увійшов до багатьох релігій, які не мають нічого спільного з його основами. Сьогодні існує так багато інду-їстських сект, що вичерпно охарактеризувати їх немож-ливо. Тому нижче мова йтиме лише про індуїзм в Індії.

Делись добром ;)