Іслам: релігія, філософія, вплив на повсякденне життя та політику

курсовая работа

ВСТУП

Ґрунтовне вивчення релігії - чи не найстарішої з-поміж форм суспільної свідомості є актуальною потребою в сучасному плюралістичному світі

Актуальність теми обумовлена складністю процесів, які відбуваються у сучасному світі, кризою духовності й моральності, уніфікацією й стандартизацією мислення, зміненням вікових традицій, що історично були повязані з ісламською релігією, ісламським світоглядом, який має багато суперечностей щодо нового часу. Намагаючись перебороти духовну кризу, філософська, соціальна й культурологічна думка у ХХІ ст., все більше звертається до проблеми духовних цінностей ісламу.

Сучасна релігія іслам - виступаючи духовною аналітикою сьогодення у більшості країн світу, де частка мусульман з кожним роком лише зростає про її уявлення про Бога, світ і людину. Його діалектику вічного і сьогоденного, органічний звязок зі священними книгами ісламу.

Звернення до розгляду духовних цінностей цієї релігії зумовлене потребою вироблення нової парадигми пояснення сутності людини, її місця та ролі в ісламському суспільстві, мотивів поведінки людини в сучасному світі, де одним із значущих чинників є релігійний. Ця проблема актуалізується в ісламському світі особливо сьогодні, коли саме нестабільність власного існування, кризовість, межовість власного буття спонукає багатьох шукати ті сфери, в яких людина могла б відчути себе впевненою і захищеною, здобути впевненість у вірності відстоюваної нею позиції, у винятковості й істинності саме того шляху, який обраний нею.

Іслам базується навколо вічних проблем людського буття ті містить інформацію про необхідність розкриття сьогоденних викликів епохи в цілісному розумінні, необхідність пошуку шляхів розвязання конфліктів у просторі культури і релігії, і сумі комунікативних стосунків між мусульманами, модель особистості та необхідність самовиховання людини, імперативи індивідуальних проявів людей під час спілкування.

Значення цієї роботи полягає передусім, у повному розкритті потенціалу ісламської релігії, як одного з можливих засобів формування особистості в ісламському світі, зосередження уваги на потенційних можливостях ісламу в питанні виховання вільної, творчої особи, толерантної, милосердної та справедливої у відносинах з іншими людьми інших віросповідань.

Іслам - це невідємний елемент духовної спадщини людства. Незалежно від ставлення до ісламу, кожній освіченій людині необхідно орієнтуватися в релігійно - ісламських питаннях як доктринального, так і практичного характеру. Саме ця робота у значній мірі дає можливість осягнути феномен ісламу як релігії, як соціальний і духовний феномен, засвоїти одну с важливих сфер світової культури. Здійснити вільне і свідоме самовизначення власної світоглядної позиції ознайомившись з цією роботою.

Іслам має принципове значення й для вивчення ролі феномену релігії в сучасній мусульманській культурі, особистості в цій культурі і виконує світоглядну й методологічну функції щодо таких наук, як філософія, філософія релігії, соціальна філософія, соціологія релігії, етика.

Ідеологія ісламу продовжує здійснювати свій вплив на умонастрій сотень мільйонів жителів країн Азії та Африки. Мусульмани проживають в різних країнах, дотримуються різної соціально-політичної орієнтації, належать до різних національностей, культур, класів, верств і груп. Для багатьох з них іслам є світосприйняттям та світоглядом.

«На відміну від християнства, іслам з моменту свого виникнення був державною релігією, він обгрунтовував концепцію влади і намічав контури ідеальної громади, члени якої повинні бути одночасно віруючими і громадянами» .

Іслам продовжує впливати на формування системи соціально-політичних, економічних та різних форм державного правління. Радянський дослідник релігії Д.М. Угринович відзначає три основні напрями впливу релігії на політику: «по-перше, вплив самої релігії на політичну поведінку віруючої людини незалежно від того, яку політичну позицію займають служителі церкви, зачіпають політичні та соціальні питання в своїх проповідях, всяка пропаганда релігії у відомій мері підсилює політичну активність трудящих, перешкоджає їх участі в боротьбі за суспільне перевлаштування ». «По-друге, релігія впливає на політику через конкретні соціальні вчення, що проповідують церковні та релігійні організації ... нарешті, в третіх, релігія впливає на політику через повсякденну політичну діяльність церковних організацій »

Іслам і політика, зєднуючись один з одним, функціонують в ісламських державах з метою встановлення порядку в суспільних відносинах. Тому іслам за період свого виникнення зіграв величезну роль в процесі соціально-політичному житті суспільства.

Сьогодні іслам продовжує грати величезну роль не тільки як державна ідеологія у внутрішній політиці ісламських держав, а також і в світовій політиці.

У цьому звязку дослідження ісламського чинника в політиці і політичних процесах залишається актуальною проблемою політичних наук.

Виходячи з визначеного вище, значення та роль Ісламу полягає передусім в площині релігійно - філософських досліджень як системи, що ставить розглянуті в даній роботі завдання: дослідити іслам як релігію, його поширення , історію появи, особливості віровчення, філософію ісламу, вплив ісламу на внутрішню і світову політику.

Основною метою курсової роботи є визначення ідеологічної основи і політичної ролі ісламу. Відповідно з головною метою, у дослідженні вирішується ряд конкретних взаємоповязаних завдань.

Обєкт і предмет дослідження. Обєктом дослідження в даній роботі є іслам і політика. Предметом дослідження виступає політична роль ісламу.

Над цією проблемою працювало багато дослідників: Вагабов Н.М.[19], Ланцова С.А.[20], Курбанов Г.М.[16], Колодний А.М.[10], Анрі Корбен[9], Мухаммад Легенгаузен [7], Мохаммад Хатамі[6], Мірча Еліаде[5] та багато інших дослідників.

Делись добром ;)