Релігія та мистецтво

реферат

1. Сутність та походження релігії.

Висвітлення даного питання доцільно розпочати з визначення поняття "релігія". Слово походить від латинського "religio" і означає "звязок". У тлумаченні богословів релігія -- це все те, що звязує, зєднує людину з бо-жественністю ("Святе Письмо", культ тощо). Отже, богословське визначення релігії виходить з віри в іс-нування Бога. Але воно, так би мовити, конфесійне, однобічне.

Зазначимо, що релігія -- явище дуже складне і має соціальний характер, тобто воно виникло в суспі-льстві цілком закономірно й існує разом з ним; воно поєднує в собі елементи раціонального (наприклад, моральні настанови) та ірраціонального (наприклад, фантастичні образи надприродних істот -- ангелів, чор-тів тощо).

Релігія є однією з найдревніших форм суспільної свідомості -- однією з форм відображення світу, але відображення своєрідного.

Характеризуючи цю своєрідність, всі радянські підручники і словники, як правило, наводили визна-чення Енгельса про "фантастичне відображення", на-даючи йому прямо протилежний зміст (фантастич-не -- значить неправдиве, негативне, тому релігія є антикультурою).

Спробуємо пояснити істинний сенс енгельсівської формули, бо це має принципове, методологічне зна-чення. Виникає питання: у звязку з чим і як визна-чив Ф- Енгельс релігію?

Він полемізував з Є. Дюрінгом (1833--1921 рр.), ні-мецьким філософом XIX ст., який, зокрема, вимагав заборонити релігію. У відповідь на таку безглузду ви-могу Ф. Енгельс переконливо довів, чому саме релігію заборонити не можна. Він писав: "Релігія забороня-ється. Але ж всяка релігія є не чим іншим, як фантас-тичним відображенням у головах людей тих зовнішніх сил, які панують над ними в їх повсякденному жит-ті, -- відображенням, в якому земні сили набувають форму неземних". Далі він вважав, що релігія виник-ла в процесі осмислення людиною сил природи, а пізніше -- суспільних сил, що вона є однією з най-більш давніх форм духовного освоєння світу, яка ви-пливає з властивостей процесу пізнання.

Так, у свідомості первісної людини панівне зна-чення мали міфологічні та магічні уявлення. З часом магію змінює релігія як нова панівна форма суспіль-ної свідомості.

Зазначимо, що фантастичні образи релігії -- це форма відображення дійсності, притаманна усім на-родам. Вона є необхідним ступенем сприйняття світу, обумовлена функціями головного мозку і має таке саме право на існування, як і раціональне, наукове пізнання.

Отже, релігія є однією з форм суспільної свідомо-сті, яка відображає дійсність в образах і міфах та утверджує віру в їхню реальність.

Делись добром ;)