Християнство. Ісус Христос

реферат

2. Соціально-економічні умови та духовні джерела

В одній з книг Нового Завіту -- Посланні до Галатів -- про історичну епоху перед пришестям Христа на землю говориться так: «Та коли здійснилась повнота часу, Бог послав Сина Свого» (Гал. 4:4). Щоб зрозуміти суть наведе-ного твердження, слід звернути увагу на передумови цього доленосного явища. Адже для того, щоб зявилася і поши-рилася нова релігія, потрібна наявність сприятливого куль-турного середовища, зокрема в духовній сфері. Християн-ство на час свого виникнення мало таке середовище.

Римська імперія, в якій виникло християнство, на час його появи вже «дозріла» до нового світогляду і нової ві-ри. Особливістю імперії була її політична єдність. Римське право, що надавало великого значення гідності конкретної особи, її праву на юридичний захист та на римське грома-дянство, а також тенденція до обєднання людей різних на-ціональностей в єдину політичну організацію випередили Євангеліє, яке проголосило рівність усіх як перед покаран-ням за гріх, так і перед звільненням від гріха.

Значною є також роль римської армії. В імперії наби-рали до війська людей із далеких провінцій, які прилуча-лися завдяки цьому до римської культури і поширювали її по всьому античному світу. Деякі воїни ставали хрис-тиянами і приносили свою віру на батьківщину.

Успішна загарбницька політика Риму зумовлювала те, що багато завойованих народів втрачали віру у своїх бо-гів, що були не здатні захистити їх від поневолення. Такі народи опинялись у духовному вакуумі, який не в змозі були заповнити існуючі тоді релігії, в тому числі й релігія Вічного міста.

Римляни створили чудову систему доріг, які почина-лися від центрального каменя на римському Форумі й роз-ходилися у різні куточки імперії. Головні дороги були брукованими і служили сторіччями. Римська система до-ріг зєднувала всі провінції з центром та між собою і зго-дом посприяла апостолам у їхній місії розповсюдження християнства.

Ці та деякі інші фактори дають підстави для висновку, що Римська імперія була зручним політичним та соціа-льно-економічним середовищем для розповсюдження хри-стиянства.

Делись добром ;)