Аналіз раціонального обгрунтування буття Бога

реферат

Вступ

Дана робота присвячена аналізу раціональному обгрунтування існування Бога. Слово раціональне межує з таким поняттям як “логічне” обгрунтування. А проблема існування Бога з необхідністю веде до розгляду науки теології, що й займається осмисленням релігійно-філософського буття Бога.

Логіка та теологія - розділи філософського знання, що на перший погляд досить різняться своїми предметами та методами досліджень. Звертаючись до етимології цих слів, відомо, що термін “логіка” походить від давньогрецького слова “logos”, що означає “слово” та “смисл”. Сьогодні логіка, як певний розділ філософського знання, представляє собою науку, яка вивчає форми, схеми, структури міркувань людей.

Термін “теологія” також бере початок у давній Греції й походить від слова “theologia” - дослідження та вчення про богів та їх відношення до світу. Отже, за етимологічним значенням теологія є вчення про Бога і сьогодні представляє собою науку, предметом якої виступає релігія.

Таким чином, обидві науки є розділами філософського знання, але інтерес першої науки (логіки), у широкому розумінні, зводиться до встановлення норм правильності міркування. А другої (теології) - до релігійно-філософського осмислення буття Бога. Тут слід чітко розрізняти суто релігійне та суто філософське вчення про Бога, що в свою чергу призводить до виокремлення релігійної та філософської теології. Релігійна теологія грунтується на вірі, а сама ця віра має емоційно-афективну природу. Для релігійної свідомості Бог є живою особистістю, наділеною розумом, волею, певними почуттями та пристрастями. Тут Бог є вищим суддею всіх людських справ, Він дарує людині віру та спасіння. Натомість філософське, власне теологічне вчення про Бога має раціональний характер, воно грунтується на розумі і є продуктом логічного міркування. Воно задовольняє передусім потреби теоретичного осмислення світу, його логічної побудови як завершеної, цілісної системи. Тому філософська теологія можлива лише тією мірою, якою Бог, Абсолютне взагалі може бути предметом раціонального (логічного) осмислення.

Таким чином, в даній роботі буття Бога розглядається з раціональної точки зору. Одним з провідних завдань реферату є показ пяти основних спроб аналізу класичного онтологічного аргументу, що здійснений відомим англійським логіком Джорданом Ховардом Собелем в роботі “Логіка та теїзм: аргументи за та проти віри в Бога” Цьому питанню буде присвячена третя частина реферату. Але перш ніж перейти власне до розкриття цього питання, ми звернемося до визначення трьох найвідоміших існуючих доведень буття Бога. Це такі доведення: онтологічне, телеологічне та космологічне. Розгляд вищеназваних доказів яскраво подані в роботі доктора філософії Філіпа Пекоріно “Вступ до філософії” в частині, що присвячена філософії релігії. Ця проблематика буде розглянута в другій частині даної роботи.

Питання про доведення існування Бога та власне логічний аналіз онтологічного аргументу з необхідністю повязано з питанням про природу Бога. Зміст цієї проблеми буде викладено в першій частині реферату.

Делись добром ;)